Lietošanas noteikumi

SIA SCA HYGIENE PRODUCTS SCA (publ)
Juridiskā adrese: Rīga, Ulbrokas iela 23
Reģ. Nr.: 40003506832


Atsauces tekstā uz „SCA”, „mums” vai „mēs” ir atsauces uz SIA SCA HYGIENE PRODUCTS SCA (publ) kā šīs tīmekļa vietnes (turpmāk — vietne) nodrošinātāju, ja vien no teiktā izriet, ka konkrētu vietni vai citu pakalpojumu nodrošina cits uzņēmums. Tādā gadījumā SCA atsaucas uz šādu uzņēmumu. Šos lietošanas noteikumus piemēro attiecībā uz vietnēm un citiem pakalpojumiem, kas atsaucas uz šiem lietošanas noteikumiem.
 
Saistībā ar vietnes nodrošināšanu un šajos lietošanas noteikumos SCA ievēro Zviedrijas tiesību aktus. Tomēr, tā kā SCA grupa ietver uzņēmumus visā pasaulē, lūdzu, ņemiet vērā, ka, ja cits uzņēmums ir norādīts kā konkrētas vietnes vai pakalpojuma nodrošinātājs, tiesību akti valstī, kurā šis uzņēmums ir reģistrēts, var paredzēt atšķirīgus vai papildu noteikumus. Tādā gadījumā piemēro un šāds uzņēmums vajadzīgajā mērā ievēro attiecīgās valsts spēkā esošos tiesību aktus.
 
Juridisks paziņojums
 
Materiālus šajā vietnē nodrošina SCA saskaņā ar pakalpojumu, ko tas sniedz saviem klientiem, un tos var izmantot tikai informatīviem nolūkiem. Drīkst lejupielādēt atsevišķus eksemplārus, ievērojot turpmāk izklāstītos noteikumus.
 
Lejupielādējot materiālus no šīs vietnes, jūs piekrītat šiem noteikumiem. Ja jūs tiem nepiekrītat, neizmantojiet vietni un nelejupielādējiet no tās materiālus.

Preču zīmes informācija
 
Visi nosaukumi, logotipi un preču zīmes ir SCA, tā meitasuzņēmumu, saistīto uzņēmumu vai to licences devēju vai kopuzņēmumu partneru īpašums. SCA preču zīmes un zīmolu nosaukumus drīkst izmantot vienīgi saskaņā ar šiem lietošanas noteikumiem vai ar SCA iepriekšēju rakstisku atļauju.
 
Jebkādai SCA preču zīmju izmantošanai SCA produktu reklāmā vai veicināšanas pasākumos ir jānodrošina pienācīgas atsauces.
 
Ierobežota lietošana un atsevišķa eksemplāra licence
 
Viss šajā vietnē ietvertais saturs, piemēram, teksts, grafika, logotipi, pogu ikonas, attēli, audio klipi un programmatūra, ir SCA vai tā satura piegādātāju īpašums, ko aizsargā Zviedrijas un starptautiskie tiesību akti autortiesību jomā. Jebkura vietnes materiāla neatļauta izmantošana vai izplatīšana pārkāpj autortiesību, preču zīmju un/vai citus tiesību aktus, un tai piemērojamas civiltiesiskās sankcijas, kā arī kriminālsankcijas.
Šo vietni vai jebkuru šīs vietnes daļu nedrīkst reproducēt, atdarināt, kopēt, pārdot, tālāk pārdot vai citādi izmantot jebkādiem komerciāliem nolūkiem, ko SCA nav tieši atļāvis rakstiskā veidā. Jūs drīkstat lejupielādēt SCA vietnēs pieejamās informācijas atsevišķi eksemplāru uz viena datora tikai jūsu personīgai, nekomerciālai un iekšējai izmantošanai.
 
Jūs nedrīkstat izmainīt, izmantot vai nosūtīt šo informāciju komerciāliem mērķiem. Tāpat jūs nedrīkstat noņemt autortiesību vai citus īpašumtiesību paziņojumus no šīs informācijas. Jūs piekrītat, ka esat atbildīgs par to, lai tiktu novērsta jebkāda materiālu neatļauta kopēšana un lai tiktu nodrošināts, ka visi jūsu organizācijas darbinieki un darbuzņēmēji, ja tādi ir, ievēro šos ierobežojumus.
 
Jūs esat atbildīgs par visu spēkā esošo tiesību aktu ievērošanu autortiesību jomā. Ir atļauta nejaušu kopiju izveide šīs vietnes apmeklējuma laikā. Turklāt jums ir atļauts izdrukāt vienu eksemplāru personīgai izmantošanai, no vietnes izdrukājot informāciju, kas ir saprātīgi izmantojama privātām vajadzībām. Cita veida lietošana ir stingri aizliegta. Bez mūsu iepriekšējas rakstiskas atļaujas jūs nedrīkstat ietvert šo vietni vai norādīt tās saiti, izņemot saiti uz sākumlapu. SCA jums nepiešķir nekādas tiešas vai netiešas tiesības saskaņā ar kādu patentu, autortiesībām, preču zīmēm vai komercnoslēpuma informāciju.
 
Garantiju atruna

Šeit ietvertā informācija tiek nodrošināta, „kāda tā ir”, bez jebkādām tiešām vai netiešām garantijām, tostarp bez garantijām par piemērotību pārdošanai, par atbilstību intelektuālā īpašuma tiesībām vai par atbilstību kādam konkrētam mērķim. Ja SCA norāda saiti uz trešās puses tīmekļa vietni, šāda vietne ir ievietota vienīgi tādēļ, lai nodrošinātu ērtu izmantošanu lietotājiem, un SCA nav atbildīgs par šādā tīmekļa vietnē ietvertās informācijas saturu vai precizitāti.
 
SCA nekādā gadījumā nav atbildīgs par jebkādiem kaitējumiem, tostarp, bet ne tikai par peļņas zaudējumiem, uzņēmējdarbības pārtraukumiem vai informācijas zudumiem, kas izriet no informācijas izmantošanas vai nespējas to izmantot, pat ja SCA ir brīdināts par šādu kaitējumu iespējamību.
 
Turklāt SCA negarantē informācijas, teksta, grafikas, saišu vai citu vienību precizitāti vai pilnīgumu, kuras varētu būt ietvertas šādā informācijā. SCA drīkst jebkurā laikā un bez paziņojuma mainīt šo saturu vai produktus, kas tajā aprakstīti. SCA nepauž apņemšanos šajā vietnē atjaunināt informāciju vai citus materiālus.
 
Lietotāju iesniegtais materiāls
 
Jebkādi materiāli, informācija vai citi paziņojumi, ko jūs nosūtāt uz šo vietni vai publicējat tajā, tiks uzskatīti par nekonfidenciāliem un neekskluzīviem, kā arī par tiem nepienākas autoratlīdzība, tie ir neatsaucami, pilnībā apakšlicencējami un tie nevienam nepieder (turpmāk — paziņojumi). SCA nebūs nekādu saistību attiecībā uz šādiem paziņojumiem..
 
SCA varēs brīvi atklāt, kopēt, izplatīt, ietvert un/vai citādi izmantot jebkuru no šiem paziņojumiem kopā ar visiem datiem, attēliem, skaņām, tekstu un citām lietām, kas tajos ietvertas, jebkādiem un visiem komerciāliem vai nekomerciāliem mērķiem.
 
Ja jūs šajā vietnē ievadāt personas datus vai kā citādi tos nododat SCA rīcībā, ar šo jūs piekrītat, ka SCA šādus datus izmanto jūsu informācijas novērtēšanas mērķiem un SCA produktu un pakalpojumu pārdošanas mērķiem, ietverot tiesības nosūtīt šos datus uz trešajām valstīm un publicēt jūsu personas datus internetā. Saskaņā ar Zviedrijas tiesību aktiem SCA ir atbildīgs par šādu personas datu apstrādi, un jūs varat sazināties ar SCA nepareizu datu vai citu ar personas datiem saistītu problēmu gadījumā.
 
Jūs nedrīkstat publicēt paziņojumus, ko varētu uzskatīt par aizvainojošiem vai tādiem, kuri pārkāpj citu personu privātumu, vai ko varētu uzskatīt par komerciāla rakstura mārketingu, vai kas ir nelikumīgi vai neatbilstīgi. SCA izdzēsīs šādus paziņojumus, kad mēs tos atklāsim, un mēs paturam tiesības izslēgt jūs no mūsu vietnes vai pakalpojuma lietotāju saraksta.
 
Uz trešo pušu pakalpojumiem, piemēram, Facebook, izmantošanu attiecas trešo pušu noteikumi. Piemēram, Facebook visiem Facebook lietotājiem un apmeklētājiem piemēro savu „Paziņojumu par tiesībām un atbildību”, un mēs jums iesakām izlasīt šos noteikumus, pirms lietojat jebkādu šādu trešo pušu pakalpojumu.
 
Citi noteikumi
 
SCA drīkst jebkurā laikā pārskatīt šos lietošanas noteikumus, atjauninot šo publikāciju. SCA patur tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā bez paziņojuma 1) grozīt šo juridisko paziņojumu; 2) uzraudzīt un izdzēst publikācijas; un/vai 3) pārtraukt vietnes pieejamību.
 
Ja kāds šā juridiskā paziņojuma noteikums, nosacījums vai punkts tiek atzīts par nelikumīgu, nederīgu, spēkā neesošu vai nepiemērojamu jebkādu iemeslu dēļ, pārējo noteikumu, nosacījumu un punktu derīgums un piemērojamība netiek nekādā veidā ietekmēta vai skarta.
 
Pieņemot Lietošanas noteikumus
 
Pieņemot lietošanas noteikumus, kā arī ienākot un lietojot mūsu mājaslapu, jūs piekrītat, ka izmantojam sīkfailus. Jūs akceptējat sīkfailu lietošanu arī gadījumā, kad veicat iestatījumus savā interneta pārlūkā.
 
Lietotāja iesaistīšanās
 
SCA var atļaut Jums publicēt informāciju, komentārus vai citu materiālu mūsu mājaslapā, sociālajos tīklos vai citur tiešsaistē. Tas tiek darīts, lai veicinātu informācijas plūsmu par SCA un mūsu produktiem. Lūdzu ņemiet vērā šādu publikāciju nosacījumus, kas minēti augstāk.

What are cookies?

Lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet lorem ipsum dolor sit amet.